دکتر مهدوی

دکتر سید رضا مهدوی

.................................................................................................

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو انجمن روانپزشکان اروپا

روانپزشک مرکز مشاوره دانشگاه تهران

روانپزشک مرکز پایش سلامت بنیاد شهید و امور جانبازان استان تهران

روانپزشک بیمارستان نیایش استان تهران